Algemene Voorwaarden / Tiny House Congress 2020

  1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Tiny House Congress dat op 2020/2021 gehouden zal worden.

Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

2. Definities

De Organisator: Stichting Tiny House International

De Deelnemer: de individuele participant aan het Tiny House Congress

Het Congres: het kennisevenement dat door Stichting Tiny House International wordt georganiseerd voor de Deelnemers in 2020/2021.

De Registratie: de aanvaarding door de Deelnemer van het aanbod van Stichting Tiny House International tot deelname aan het Congres door middel van verzending van het aanmeldingsformulier op de website  Registratie

De Registratie voor het Congres vindt plaats door middel van een door (of namens) de Deelnemer volledig ingevuld aanmeldformulier dat via internet door (of namens) de Deelnemer is verzonden en is ontvangen door de Organisator.

Organisator bevestigt zo spoedig mogelijk per e-mail de aanmelding. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst voor het Congres tot stand.

Elke Registratie geeft het recht op deelname aan de op de aanmelding vermelde sessies en de catering gedurende het Congres. 

Met een inschrijving via de website verklaart de Deelnemer op de hoogte te zijn van de geldende voorwaarden en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Het is aangemelde Deelnemer toegestaan om, nadat uitdrukkelijk toestemming is verleend door Stichting Tiny House International, de reservering over te dragen aan derden.

Betaling

Door het registreren verplicht de Deelnemer zich tot betaling van de congresbijdrage. Na de registratie ontvangt de Deelnemer van Organisator een factuur voor het betalen van de congresbijdrage. In de factuur wordt een betalingstermijn opgenomen waarbinnen betaling plaats dient te vinden.

Na ontvangst van de congresbijdrage door de Organisator heeft de Deelnemer recht op deelname aan het Congres en zal de toegangskaart ongeveer 1 week voorafgaand aan het Congres verstrekt worden.

De congresbijdrage is exclusief btw, tenzij anders vermeldt.

Annulering

1   De registratie is bindend. De Deelnemer heeft de mogelijkheid om de aanmelding te annuleren.

Annulering vindt plaats per e-mail, per telefax of per aangetekende brief. De Deelnemer dient de annulering te zenden aan het adres van Organisator. De annulering dient uiterlijk 10 werkdagen voor de geplande datum van het Congres door Organisator te zijn ontvangen. Vertraging in de verzending en ontvangst van een annulering komt voor rekening en risico van de Deelnemer.

Bij annulering tot 2 maanden voor het begin van het Congres is de Deelnemer verplicht € 35,00 excl. btw aan administratie- en annuleringskosten te betalen. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum poststempel c.q. datum binnenkomst fax of e-mail.

Bij annulering binnen 2 maanden voor het begin van het Congres is de Deelnemer verplicht 50% van het deelnemersbedrag te betalen. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum poststempel c.q. datum binnenkomst fax of e-mail.

Bij annulering binnen 1 maand voor het begin van het Congres is de Deelnemer verplicht het volledige deelnemersbedrag te betalen. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum poststempel c.q. datum binnenkomst fax of e-mail.

In geval de Deelnemer na het begin van het Congres de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan het Congres deelneemt, heeft de Deelnemer geen recht op enige terugbetaling.

Indien het Congres niet door kan gaan, bijvoorbeeld door overmacht, zal Organisator het bedrag, dat zij van de Deelnemer heeft ontvangen voor inschrijving van het Congres, aan Deelnemer retourneren. Eventuele rente en andere kosten zijn voor eigen risico van de Deelnemer en worden niet vergoed.

Organisator behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname het Congres te annuleren tot 5 werkdagen voor het begin van het Congres en zonder dat Organisator gehouden is tot enige schadevergoeding. De Deelnemer ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de Deelnemer hier gebruik van maakt, wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald.

Gebruik foto’s en beeldmateriaal

De Deelnemer verleent aan Organisator bij voorbaat toestemming voor openbaarmaking van tijdens of rond het Congres gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is. De Organisator heeft in ieder geval het recht de foto’s en het beeldmateriaal aan te wenden voor promotionele doeleinden. De Deelnemer zal zich niet verzetten tegen het gebruik van de foto’s en het beeldmateriaal, noch zal de Deelnemer daartoe een vergoeding van de Organisator verlangen.

Wijzigingen voorbehouden

Organisator spant zich maximaal in om een inhoudelijk kwalitatief goed programma met gekwalificeerde sprekers neer te zetten. Organisator behoudt zich het recht programmawijzigingen aan te brengen en eventuele wijzigingen door te voeren in sprekers voor zover de namen van de sprekers bekend zijn gemaakt bij (potentiële) Deelnemers. Deelnemers worden voorafgaand aan de bijeenkomst over eventuele wijzigingen geïnformeerd voor zover tijdig bekend bij de organisatie via de speciale congrespagina op de  website en/of e-mail.

  1.   Beperking aansprakelijkheid

2   Organisator sluit iedere aansprakelijkheid voor het niet doorgaan van het Congres of het wijzigen van de datum van het Congres uit.

Organisator sluit iedere aansprakelijkheid hoe ook genaamd voor schade ontstaan als gevolg van aanmelding, betaling of deelname aan het Congres uit.

Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot diefstal, vermissing of schade aan of van goederen en/of personen.

Roken is niet toegestaan. Het in acht nemen van de brandveiligheid is te allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid. Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot brandschade en/of schroeischade. Door Deelnemer en/of haar medewerkers veroorzaakte brandschade of schroeischade zal te allen tijde op Deelnemer worden verhaald.

Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Organisator houdt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen, indien daar aanleiding voor is. Eventuele veranderingen in de geldende Algemene Voorwaarden zullen op de website van het Tiny House Congress kenbaar worden gemaakt.

Stichting Tiny House International
KVK 76493016
P/a Noorderbaan 25
8256PP Biddinghuizen
Tel: + 31 321 332038
E-mail: info@thicongress.com

0
    0
    Afrekenen
    Your cart is emptyReturn to Shop